0 0 položek v košíku
0 0 položek v košíku

Reklamační řád


Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 

Objednavatel má povinnost zkontrolovat dodávku, jestliže je viditelně poškozená nebo poničená kontaktuje ihned online galerii Baroneso.cz. V případě, že objednavatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím je povinen informovat online galerii Baroneso.cz. Pokud tak neučiní vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána.
 

Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Reklamaci může spotřebitel nahlásit prostřednictvím reklamačního formuláře a dále postupovat podle pokynů uvedených v něm. Dále má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a to v zákonné lhůtě 14 dnů od nákupu zboží. Pro tyto případy využijte formulář pro odstoupení od smlouvy a postupujte podle pokynů v něm uvedených.
 

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci pouze na adrese dodavatele:

 

GEOFEM, s.r.o.
Technologická 375/3
708 00 Ostrava-Pustkovec
reklamace@baroneso.cz
 

 

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
 

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
 • podrobný popis závady.
   

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
 

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem),
 • mechanického poškození (roztržené, prořízlé, propálené atd.),
 • nepředložení původu nákupu.
   

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2017.
 

 

 

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 

Tyto podmínky vydává Baroneso.cz.