0 0 položek v košíku
0 0 položek v košíku

Obchodní podmínky

 

Provozovatelem online galerie provozované na adrese https://www.baroneso.cz je obchodní společností GEOFEM, s.r.o. (dále jen „GEOFEM) se sídlem Francouzská 1103/56, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 04337808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63261.

 

I.              Základní ustanovení

a)     Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) se řídí prodej a nákup zboží v obchodní galerii provozované na adrese https://www.baroneso.cz.

b)     Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.

c)     Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím. 

 

II.             Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí zákazníkovi zboží ve svém oddělení elektronického obchodu provozovaného společností GEOFEM. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

 

III.            Kupní cena

 

Kupní cena zboží bude určena na internetových stránkách Baroneso.cz a podle potřeby aktualizován.
Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud zákazník se změnou uvedené ceny nesouhlasí, má právo uzavření objednávku stornovat nebo od smlouvy, pokud již byla uzavřena, odstoupit, a to do 7 dnů od jejího uzavření.

 

 

IV.            Výběr a objednání zboží

Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

 

V.             Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku kdykoli před jají expedicí prodávajícím. Po expedici si zákazník nemusí objednávku převzít od přepravce.

 

VI.            Splatnost kupní ceny a platební podmínky

a)     Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu nebo zaplatit v hotovosti při předání zboží.

 

b)     V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o  platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený prodávajícím nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi prodávajícím.

 

c)     Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, který prodávající zákazníkovi vystaví. Nejpozději však vždy nastává splatnost a kupní cena musí být zaplacena dne uvedeného na daňovém dokladu jako den splatnosti. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

 

d)     Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

e)     Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v  hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

 

f)      Vlastnické právo přechází zaplacením celé kupní ceny, není-li jiné výslovné dohody.

 

g)     Prodávající se může se zákazníkem písemně dohodnout individuální platební nebo i další podmínky.

 

VII.           Dodací podmínky

a)     Prodávající dodá zboží na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

 

b)     Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy vystaví zákazníkovi fakturu, která bude zaslaná na email, který zákazník vypsal do objednávky.

 

c)     Zákazník je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat (info@baroneso.cz) o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k  převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

 

d)     Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží, a pokud přepravu neprovádí prodávající, tak předáním zboží od přepravce.

 

e)     Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví zákazníkovi novou.

 

f)      Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v  nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v případě nesprávně uvedené výše kupní ceny běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

 

VIII.          Záruka zboží a reklamace

a)     Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

 

b)     Během 14 dnů po obdržení zboží je zákazník oprávněn bez udání důvodů uplatnit neomezené právo na vrácení zboží. Zákazník nemá právo zboží vrátit, jestliže jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Lhůtu zákazník zachová, pokud v jejím průběhu požádá prodávajícího o zpět vzetí zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží ve lhůtě představuje ohledně dotčeného zboží rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy.

 

c)     V případě, že obdržíte poškozené zboží je potřeba nahlásit tuto událost nejpozději do 3 dnů. Zašlete oznámení o poškození na adresu reklamace@baroneso.cz společně s fotografiemi výrobku.

 

Reklamace

a)     Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž, balení a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned při převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, uvést, jak se projevují.

 

b)     Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená v katalogu zboží, pokud stanovena není, platí doba stanovená zákonem.

 

c)     V ostatním platí, ohledně vad zboží úprava provedené obchodním zákoníkem.

 

d)     V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh, či velikost. Zboží je postačující zaslat doporučeným balíkem na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující (poštovné a balné).

Reklamované zboží nebo vrácené zboží zasílejte na adresu: GEOFEM, s.r.o., Technologická 375/3, Ostrava-Pustkovec, 708 00.

 

IX.            Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy doporučuje se vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve 14 denní lhůtě a dodržíte výše uvedené podmínky, bude vám vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky, dále uvede toto "požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z  internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu))" a toto odstoupení adresovat prodávajícímu.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a)     Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

 

b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 

c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy

a)     Zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

 

b)    Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

c)     Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

d)    Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

e)     Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a)     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

b)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c)     o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 

d)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

e)     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

f)     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

g)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní oba

 

X.             Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění a ve smyslu Nařízení EÚ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Svou registrací v nákupní galerii Baroneso.cz souhlasíte se:

a)     zpracováním Vašich osobních údajů společností GEOFEM k marketingovým účelům.

b)    zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.

 

XI.            Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodu.

Případné spory mezi GEOFEM a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak GEOFEM doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na GEOFEM pro vyřešení nastalé situace.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách Elektronického obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

V Ostravě dne 25.5.2018